කුසල් පොරොන්දු වන්දිය ගෙවා නෑ – වහා ගෙවන්නැයි අධිකරණයෙන් නියෝග..

310

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ කුසල් මෙන්ඩිස් විසින් අනාරක්ෂිතව පදවන ලද වාහයේහැපී මියගිය පුද්ගලයා වෙනුවෙන් ඔහුගේ පවුලේ අයට ලබා දෙන බවට එකග වූ වන්දි මුදලේ ඉතිරි කොටස ගෙවන්නැයි අධිකරණ විසින් ඔහුට නියෝග කර තිබෙනවා.

රුපියල් ලක්ෂ 8ක් වන එම හිඟ මුදල බැංකු ගත කළේ යැයි සාක්ෂි මීළඟ නඩු වාරයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස ද අද දිනයේ ඔහුට අධිකරණය විසින් නියෝග කර තිබෙනවා.

පානදුර ප්‍රදේශයේදී මෙම සිද්ධිය සිදුවීමෙන් පසු එම පුද්ගලයාගේ පවුලේ සාමාජිකයන් වෙත රුපියල් ලක්ෂ 10ක මුදලක් වන්දි ගෙවීමට කුසල් මෙන්ඩිස් පොරොන්දු වි තිබෙනවා.