මහනුවර ගිලා බසින ලද ගොඩනැගිල්ලේ සිරවූ බිළිඳාට සිදුවූ දේ

140

මහනුවර බූවැලිකඩ ප්‍රදේශයේ පිහිටි පස්මහල් ගොඩනැගිල්ල ගිලාබැසීමකට ලක්වීමෙන් සුන්බුන් අතර සිරවී සිටියදී මුදාගත් මාස එකහමාරක් වයසැති බිළිඳා ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා.

අදාළ බිලින්දාගේ දෙමව්පියන් සොයා තවදුරටත් මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මකයි.