මා නැත්නම් මෙලහකටත් නාමල් උයන ඩෝසර් කර නාගස් ටිකත් පටවලා..- වනවාසී රාහුල හිමි

165

තමන් නැත්නම් මෙලහට නාමල් උයන ද ඩෝසර් කර නාගස් ටිකද කපා පටවා ඇතැයි පූජ්‍ය වන වාසී රාහුල හිමියෝ සඳහන් කරති.

තම සමාජ ජාල ගිණුමේ සටහනක් තබමින් උන් වහන්සේ මේ මේ බව සඳහන් කර තිබේ.

එකී සටහන මෙසේය