අනුරාධපුරයේ වෙ…ඩි තැබීමක්. එස් එෆ් ලොක්කා

591

අනුරාධපුරයේ සිදු වු වෙ..ඩි තැබීමකින් “sf ලොක්කා” නැමැත්තා මි.. තිබෙනවා.

මෙම වෙ..ඩි තැබීම සිදුව ඇත්තේ අනුරාධපුරය දහයියාගම ප්‍රදේශයේදී.මෙලෙස එස් එෆ් ලොක්කා ලෙසින් හඳුනවනු ලබන තැනැත්තාගේ සැබෑ නම Iron Ranasinghe බවයි වාර්තා වන්නේ.